วันที่

เรื่อง

เปิด

21 พ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการทหาร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ซึ่งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และทุนครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลาม

17 พ.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการจัดพิธีถวายพระพร และถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

16 พ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

14 พ.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

13 พ.ค.59

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559

13 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559 (กฝกร.กฝร.59)

11 พ.ค.59

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ การปรับปรุงและพัฒนาเเหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

10 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน EWG ด้าน HADR

10 พ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)

7 พ.ค.59

ศปร. จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

4 พ.ค.59

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 1/2559

4 พ.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 83

3 พ.ค.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะ

30 เม.ย.59

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช 1437

30 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

29 เม.ย.59

พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

28 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียนและการเรียนการสอน ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

28 เม.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมในพิธีปิดโครงการ

27 เม.ย.59

เยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

27 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 784 รายการ

หน้า 38 / 40

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0152 วินาที