วันที่

เรื่อง

เปิด

30 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

30 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดทองหล่อพระ “หลวงพ่อทันใจ” เฉลิมพระเกียรติ

29 มิ.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

29 มิ.ย.59

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของข้าราชการ กร.ทหาร ตามวงรอบ มิถุนายน 59

28 มิ.ย.59

พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

28 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

27 มิ.ย.59

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

27 มิ.ย.59

ประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

27 มิ.ย.59

อวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 66 ก้าวสู่ปีที่ 67

26 มิ.ย.59

โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปี 2559 รุ่นที่ 1

24 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

24 มิ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2559(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกฯ

23 มิ.ย.59

ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2559 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)

23 มิ.ย.59

การแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

23 มิ.ย.59

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559

23 มิ.ย.59

ประชุมคณะทำงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และจัดทำของที่ระลึก ครั้งที่ 1/2559

22 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

21 มิ.ย.59

กรมข่าวทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

21 มิ.ย.59

การฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารหมายเลข 6 ประจำปี 2559

21 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 784 รายการ

หน้า 36 / 40

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0132 วินาที