วันที่

เรื่อง

เปิด

28 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียนและการเรียนการสอน ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

28 เม.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมในพิธีปิดโครงการ

27 เม.ย.59

เยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

27 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46

27 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

26 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

26 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับ นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับ นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

25 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

25 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย

23 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

22 เม.ย.59

เยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 เม.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 60 ปี

21 เม.ย.59

ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

20 เม.ย.59

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

19 เม.ย.59

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

19 เม.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

12 เม.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของกรมกิจการพลเรือนทหาร

9 เม.ย.59

สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 708 รายการ

หน้า 35 / 36

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0148 วินาที