วันที่

เรื่อง

เปิด

24 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ มลฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพร้อมกิจกรรมในหัวข้อ เกร็ดธรรมนำชีวิต

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดกิจกรรมโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมพร้อมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "The Idol. คนต้นแบบ"

24 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองนาง จังหวัดตาก

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

23 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

22 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ มลฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมือง จังหวัดตาก

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการพัฒนาวัดหลักสี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 805 รายการ

หน้า 30 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.029 วินาที