วันที่

เรื่อง

เปิด

21 เม.ย.59

ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

20 เม.ย.59

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

19 เม.ย.59

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

19 เม.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

12 เม.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของกรมกิจการพลเรือนทหาร

9 เม.ย.59

สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

8 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับ ข้าราชการสังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร

6 เม.ย.59

เรียนรู้การเป็นจิตอาสาและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา เก็บกวาดขยะพื้นที่บริเวณโดยรอบวัด

2 เม.ย.59

หลักทศพิธราชธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 เม.ย.59

ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม

2 เม.ย.59

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วม โครงการบวชสามเณรรากแก้ว

2 เม.ย.59

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

1 เม.ย.59

กิจกรรมเรียนรู้ กฏ ระเบียบ วินัย ความเสียสละ และการปลุกจิตสำนึกความเป็นจิตอาสา รักและเทิดทูนต่อ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

1 เม.ย.59

บริจาคเงินรายการพิเศษ "เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย" จำนวน 100,000.- บาท

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 574 รายการ

หน้า 29 / 29

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0144 วินาที