วันที่

เรื่อง

เปิด

4 พ.ค.59

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 1/2559

4 พ.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 83

3 พ.ค.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะ

30 เม.ย.59

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช 1437

30 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

29 เม.ย.59

พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

28 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียนและการเรียนการสอน ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

28 เม.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมในพิธีปิดโครงการ

27 เม.ย.59

เยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

27 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46

27 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

26 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

26 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับ นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับ นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

25 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

25 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย

23 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

22 เม.ย.59

เยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 เม.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 60 ปี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 574 รายการ

หน้า 28 / 29

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0076 วินาที