วันที่

เรื่อง

เปิด

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

30 พ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขผักตบชวา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

30 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของกองบัญชาการกองทัพไทย

30 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายในหัวข้อ "จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเติมฝัน” โดย พระมหาชาครินทร์ กิติเมธี เลขานุการเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม "โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

30 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

30 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

29 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ความปรองดองสมานฉันท์ ตามพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

29 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย กับความทรงจำ” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

27 พ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการ โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

25 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

25 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการค่ายพุทธธรรมต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมในหัวข้อ “Next Station of life” ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

24 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิม วรทิศ บิดา พันจ่าอากาศเอก ภุมเรศ วรทิศ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

24 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ มลฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพร้อมกิจกรรมในหัวข้อ เกร็ดธรรมนำชีวิต

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดกิจกรรมโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมพร้อมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "The Idol. คนต้นแบบ"

24 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 27 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0161 วินาที