วันที่

เรื่อง

เปิด

26 มิ.ย.59

โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปี 2559 รุ่นที่ 1

24 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

24 มิ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2559(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกฯ

23 มิ.ย.59

ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2559 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)

23 มิ.ย.59

การแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

23 มิ.ย.59

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559

23 มิ.ย.59

ประชุมคณะทำงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และจัดทำของที่ระลึก ครั้งที่ 1/2559

22 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

21 มิ.ย.59

กรมข่าวทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

21 มิ.ย.59

การฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารหมายเลข 6 ประจำปี 2559

21 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

20 มิ.ย.59

พิธีเปิดโครงการ ท้องถิ่น รักษ์ น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

20 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการสัมมนาสัมมนา

17 มิ.ย.59

พิธีปิดในโครงการอาชีวจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559

16 มิ.ย.59

กิจกรรมจิตอาสา ในโครงการอาชีวจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559

16 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบหมายให้ พันเอก นรินทร์ มีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

11 มิ.ย.59

พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2

10 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พิษภัยยาเสพติดและแนวทางการป้องกัน ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ

9 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

9 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาค

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 575 รายการ

หน้า 26 / 29

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0107 วินาที