วันที่

เรื่อง

เปิด

1 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมและประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วย

28 ก.พ.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ ครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8

17 ก.พ.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนกลาโหม

16 ก.พ.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการภายในเต็นท์กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จัดขึ้้นในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ใต้ร่มพระบารมีสดุดีจอมทัพไทย"

15 ก.พ.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14 ก.พ.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ก.พ.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง

10 ก.พ.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25

9 ก.พ.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการบรรเทาสาธารณภัย

8 ก.พ.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร รวมถึงขีดความสามารถและพื้นที่การให้บริการ

7 ก.พ.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ให้การต้อนรับ Mr.Patrice Paoli ตำแหน่ง Director of the Center of Crises of the French Ministry of Foreign Affairs

4 ก.พ.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย ร่วมกับคณะสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร

31 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแนวการปฏิบัติ ในการให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจพื้นที่และซักซ้อมการปฏิบัติในการให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน

28 ม.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

28 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษโดย นางอัปสรสวรรค์ คำเจริญ ขัาราชการบำนาญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉ

27 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยาย เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก พร้อมทั้งจัดการเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

27 ม.ค.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

26 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5/60

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 22 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0139 วินาที