วันที่

เรื่อง

เปิด

2 เม.ย.59

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

1 เม.ย.59

กิจกรรมเรียนรู้ กฏ ระเบียบ วินัย ความเสียสละ และการปลุกจิตสำนึกความเป็นจิตอาสา รักและเทิดทูนต่อ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

1 เม.ย.59

บริจาคเงินรายการพิเศษ "เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย" จำนวน 100,000.- บาท

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 423 รายการ

หน้า 22 / 22

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.004 วินาที