วันที่

เรื่อง

เปิด

31 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจพื้นที่และซักซ้อมการปฏิบัติในการให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน

28 ม.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

28 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษโดย นางอัปสรสวรรค์ คำเจริญ ขัาราชการบำนาญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉ

27 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยาย เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก พร้อมทั้งจัดการเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

27 ม.ค.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

26 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5/60

26 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

25 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 ครบรอบ 59 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคง

24 ม.ค.60

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 มอบให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

23 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยใน จากบริษัท ไร้ซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

20 ม.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการเนกขัมมบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเรือผลักดันน้ำ ของกองทัพเรือ

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) เดินทางเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมหารือกับ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพ นางทิพยา ครุธศรี มารดา จ่าสิบตรี พงศ์ภัทร ครุธศรี

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทยส่วนหน้า เดินทางตรวจพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย ส่วนหน้า

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับคุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน และคณะสมาคมนักธุรกิจจีนในประเทศไทย ในโอกาสร่วมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับ นักเรียนจากชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 685 รายการ

หน้า 19 / 35

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0099 วินาที