วันที่

เรื่อง

เปิด

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองนาง จังหวัดตาก

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

23 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

22 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ มลฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมือง จังหวัดตาก

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการพัฒนาวัดหลักสี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

21 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

21 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการ

18 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 20

16 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมงานรวมพลังแห่งความภักดี

16 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับมวลชนกองทัพไทยในการจัดกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี 2560

15 พ.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8

12 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

12 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 537 รายการ

หน้า 17 / 27

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0062 วินาที