วันที่

เรื่อง

เปิด

17 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

14 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 2 ประจำ 2560

13 ก.ค.60

คณะครูและนักเรียนในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/2560 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

13 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครูและเยาวชนในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/60 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

11 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและภาคเอกชนระดับผู้บริหาร พสบ.สัมพันธ์ 60

11 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 29 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30

7 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครู เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานดีเด่น(Best practices) ซึ่งจัดขึ้นโดยดำเนินการโดยเยาวชนกองทัพไทย ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ จาก 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

6 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 1/2560 ศึกษาดูงานกลุ่มโบราณสถาน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

6 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กองทัพไทยกับการเข้าร่วมกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

5 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร และสำนักงานจเรทหาร ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2560

5 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 1 ประจำ 2560

4 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

4 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กองทัพไทยกับการเข้าร่วมกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียน ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

3 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ครบรอบ 46 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47

3 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (Integrated Disaster Management Exercise 2017 : IDMEx 2017)

29 มิ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ VOICE TV ครบรอบ 8 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9

26 มิ.ย.60

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ภรรยาของ พันตรี บุญเกื้อ ยิ่งดี ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 มิ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

26 มิ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 67 ปี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 17 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0135 วินาที