วันที่

เรื่อง

เปิด

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมประชารัฐรวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2569

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม "รวมพลังเครือข่ายจิตอาสากองทัพไทย" บำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 256

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมและการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

17 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

16 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีเปิดการอบมเรื่อง อุทกภัย โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี

15 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

14 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

11 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบปฏิบัติประจำ กองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

9 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการแถลงผลงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปี กลุ่มงานด้านความมั่นคง

5 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้เเทน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 ปี

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5/60

4 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปบทเรียน การฝึกกลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 (กฝกร.กฝร.60)

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษให้แก่คณะครูและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5/60

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 17 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0118 วินาที