วันที่

เรื่อง

เปิด

25 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

25 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการค่ายพุทธธรรมต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมในหัวข้อ “Next Station of life” ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

24 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิม วรทิศ บิดา พันจ่าอากาศเอก ภุมเรศ วรทิศ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

24 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ มลฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพร้อมกิจกรรมในหัวข้อ เกร็ดธรรมนำชีวิต

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดกิจกรรมโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

24 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมพร้อมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "The Idol. คนต้นแบบ"

24 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

23 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองนาง จังหวัดตาก

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

23 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

23 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

22 พ.ย.59

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ มลฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 14 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0048 วินาที