วันที่

เรื่อง

เปิด

20 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

18 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

13 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

11 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

8 มิ.ย.61

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

8 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก

7 มิ.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีส่งมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา โครงการพี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์

6 มิ.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคีฯ ประจำปี 2561

6 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

6 มิ.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

6 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 เยี่ยมชมและศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

4 มิ.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งยศ

4 มิ.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

1 มิ.ย.61

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 18 ก้าวสู่ปีที่ 19

1 มิ.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

31 พ.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ให้การต้อนรับ คณะทำงานปรับปรุง กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกองบัญชาการกองทัพไทย ใ

30 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

30 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปด

23 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร และสำนักงานจเรทหาร ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2557

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 1 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0108 วินาที