7 มิถุนายน 2561 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีส่งมอบโรงฝึกอาชีพ การปรับปรุงลานกีฬา "โครงการพี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ปิดหน้านี้