7 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

          0800-1100 อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว วิทยากรสร้างแรงบันบาลใจ บรรยายพิเศษ “บุคคลต้นแบบ/หัวใจไม่แพ้” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้พัฒนาจิตใจฝึกความอดทน และสร้างความสามัคคี ตามหลักวิถีพุทธ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด
           1300-1600 พระมหาอดุลย์ เขมปญฺโญ ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา นำการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ Next station of life สถานีต่อไปของชีวิต สนิมหัวใจ แผนที่ชีวิต และตัวต่อสอนธรรม เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้พัฒนาจิตใจฝึกความอดทน และสร้างความสามัคคี รู้จักการวางแผนชีวิต ตามหลักวิถีพุทธ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด
           1700 - 1800 พระมหาวัชรชัย วชิรญาโญ ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี นำนักเรียน สวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติธรรม และมีแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ในการลด ละ เลิกอบายมุขอันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          1800 - 2100 พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล รองประธานพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายธรรมพิเศษ “ธรรมวัยใส”เพื่อให้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติธรรม และมีแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ในการลด ละ เลิกอบายมุขอันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

           2100 - 2130 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการแสดงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมที่ผ่านมา

ปิดหน้านี้