5 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายธรรมพิเศษ “แม่” ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย พระมหาอดุลย์ เขมปญฺโญ ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา (พระอารามหลวง) เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณของบิดา มารดา ผู้มีอุปการคุณ และคุณของแผ่นดิน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้