5 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม “ทำวัตรเช้า” ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย พระมหาวัชรชัย วชิรญาโญ ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เพื่อ ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาจิตใจฝึกความอดทน และสร้างความสามัคคี ตามหลักวิถีพุทธ รวมทั้งมี ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี และ วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้