4 ธันวาคม 2560 พันเอก พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางสุรางค์ เดียวสุรินทร์ มารดา เรืออากาศตรี จีรยุทธ เดียวสุรินทร์ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วม ณ วัดเกาะ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ปิดหน้านี้