4 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยทำความสะอาดบริเวณสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้