7 กันยายน 2560 ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี วิทยา ขันธอุบล และ พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เนื่องในโอกาสที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้