7 กันยายน 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารกองหนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้