31 สิงหาคม 2560 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ ครั้งที่ 31 (Multinational Planning Augmentation Team (MPAT) Tempest Express Staff Planning Workshop 31 : MPAT TE 31) ณ ศูนย์การประชุมและสัมมนา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี
การฝึกฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติ ในโครงการ MPAT พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) และการจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำวันของกำลังพลผสมนานาชาติ (Multi - National Force Standard Operation Procedure : MNF SOP) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีกองบัญชาการกองทัพไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพร่วมในการฝึกครั้งนี้ และได้เชิญผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ จำนวน 21 ประเทศ ซึ่งการฝึกฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์ความขัดแย้ง โดยจะนำ Crisis Action Planning ไปร่วมสนับสนุนการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 โดยใช้กำลังของพันธมิตรตามคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย โดยกลุ่มประเทศอาเซียน และการสนับสนุนระหว่างประเทศบางส่วนเข้ารับมือกับภัยพิบัติ และการตอบสนองแบบฉุกเฉิน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มการฝึกฯ Working Groups ประกอบด้วย กลุ่มการวางแผนการใช้กำลังเพื่อสันติภาพ (Peace Enforcement) กลุ่มการวางแผนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ในเหตุแผ่นดินไหว (Earthquake Response) และกลุ่มการพัฒนา (MNF SOP Workshop)
การฝึกฯ ในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้กองทัพไทยได้ทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมร่วมกับกองทัพของมิตรประเทศ และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยในระดับภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป

ปิดหน้านี้