30 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของกองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ปี 2560” โดยมี พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
          โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 303 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน 1 คืน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชนพึ่งตนเองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยึดหลักแนวทางพระราชดำริ ผลที่ได้รับจากการเพิ่มพูนความรู้ครั้งนี้ผู้นำชุมชนได้แถลงผลการปฏิบัติในการระดมความคิดเห็น โดยขยายผลจะนำไปพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชุมชนตนเอง โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจทางทหารต่อไป

ปิดหน้านี้