30 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของกองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ปี 2560” เรื่อง “กองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง” โดย พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา เพื่อให้รับทราบบทบาทของกองทัพกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นที่กองทัพมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ปิดหน้านี้