16 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านสายร่องข่า (คุ้มวัดท่าวังหิน) ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้