4 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 รวมทั้งให้เยาวชนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ และปฏิญาณตนเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำ และเสียสละ ณ หอประชุมแม่พระเมืองลูดด์ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้