14 กรกฎาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 2 ประจำ 2560 โดยเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษามาร่วมระดมความคิดและประกาศเจตนารมย์และปฏิญาณตนเป็นเยาวชนที่ดี
มีคุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำ เสียสละ ณ ห้องประชุม อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปิดหน้านี้