11 กรกฎาคม 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและภาคเอกชนระดับผู้บริหาร "พสบ.สัมพันธ์ 60" โดยมีผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้