22 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาสังคม จัดการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
          การฝึกฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและการประสานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีที่เกิดขึ้น โดยกำหนดสถานการณ์ให้เกิดพายุครั้งใหญ่พัดถล่มพื้นที่ทะเลภาคตะวันออกทำให้ท่อ Main Suction line 14 นิ้ว ส่งผลให้หน้าแปลนเคลื่อนตัวแยกอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย โดยมีการสาธิตการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในการอุดปะการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ในพื้นที่เกิดเหตุ และการจัดตั้งสถานีทำลายล้างพิษ/ชำระล้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับบาดเจ็บ
          ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกฯ ครั้งนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการฝึกของกองทัพไทยในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ พลเรือน และภาคประชาสังคม ในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปิดหน้านี้