22 มิถุนายน 2560 พลโท ปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการทหาร/หัวหน้ากลุ่มการฝึกด้านยุทธการการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่ม พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเพรักษมาตา ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
          การจัดสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ SOFTENER ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 ในพื้นที่การฝึก จัดสร้างโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งได้เข้ามาสำรวจและเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 10-17 มิถุนายน 2560 สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถให้บริการน้ำดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐานให้แก่ นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเพรักษมาตา ได้ถึง 500 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งจะเพียงพอให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดได้ตลอดวัน นอกจากนั้น ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ห้องสมุด ให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
          อาคารบริการน้ำดื่มหลังนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ นักเรียนและชุมชนแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ ความร่วมมืออย่างแนบแน่น ระหว่างทหาร ส่วนราชการพลเรือน โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่การฝึก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเยาวชน ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ปิดหน้านี้