21 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพเรือ จัดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่ตัดขาด/การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
          การฝึกฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการฝึกร่วมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานฝ่ายพลเรือน โดยกำหนดสถานการณ์ให้เกิดพายุครั้งใหญ่พัดถล่มพื้นที่ทะเลภาคตะวันออก ทำให้บริเวณเกาะเสม็ดเกิดคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนัก เรือข้ามฝากไม่สามารถไปรับนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเกาะได้ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือ โดยการสถาปนาเรือหลวงอ่างทอง เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อการบัญชาการ วางแผน และสั่งการในการแก้ปัญหาในพื้นที่ภัยพิบัติบนบก โดยการจัดตั้งฐานส่งกำลังบำรุงส่วนหน้าในพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมผู้ป่วยเพื่อการส่งกลับสายแพทย์ ฐานสื่อสาร ศูนย์ผู้ประสบภัยส่วนหน้า ในพื้นที่ภัยพิบัติ การลำเลียงกำลังพล สิ่งของ ยุทโธปกรณ์ขึ้นฝั่ง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการจัดเรือเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือคนตกน้ำ การเข้าสำรวจผู้ติดค้างบนเกาะ รวมถึงการจัดรถพยาบาลเข้าช่วยผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลสนาม
          ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกฯ ครั้งนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการฝึกของกองทัพไทยในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ พลเรือน และภาคประชาสังคม ในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปิดหน้านี้