18 พฤษภาคม 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางวรรณี นรทศ มารดาของ จ่าสิบเอกหญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้