18 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธี ณ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เป็นการยกระดับเพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ สามารถนำหลักความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเผยแพร่สู่สังคมท้องถิ่น และขยายผลไปสู่สังคมอื่น ๆ ได้ต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นคงในท้องถิ่น จากการที่เยาวชนได้รับความรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นผู้นำ การปลุกจิตสำนึกสาธารณะ รู้สึกรักและหวงแหนแผ่นดินไทย เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหน พูดภาษาหรือนับถือศาสนาใด ต่างเป็นคนไทยเหมือนกันทุกคน ปลุกจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของ ความสามัคคีคือพลัง อันเป็นพลังสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องรักษาและผนึกกำลังกันไว้ สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่อง กระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล ตลอดจนมีระเบียบวินัย อดทน เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ กล้าคิดกล้าทำ รู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

ปิดหน้านี้