20 เมษายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นในบุคลิกภาพ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขและสิ่งมอมเมา

ปิดหน้านี้