16 มีนาคม 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ 57 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
          การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2503 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จากกองบัญชาการทหารสูงสุด เปลี่ยนเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ 16 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 31 ท่าน
          การจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาในอดีตของกองบัญชาการกองทัพไทยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าบุษบกประดิษฐานพระพุทธนวราชบพิตร พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการดีเด่นในกองบัญชาการกองทัพไทย และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา
          ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ในการดูแลความมั่นคงของรัฐ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป

ปิดหน้านี้