8 มีนาคม 2560 พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการทหารสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 รวมทั้งเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณกรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้