1 มีนาคม 2560 พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมและประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วย พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย อาทิเช่น กำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอเดชอุดม ที่ได้บูรณาการร่วมกันเตรียมความพร้อมดังกล่าว เพื่อเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้ง และการบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ.2560 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ณ สนามกีฬา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านบก ตำบลกลาง อำเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปิดหน้านี้