9 สิงหาคม 2559 ตามนโยบาย พลเอก สมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยจัดกำลังพลพร้อมครอบครัวสัปดาห์ละ
30 คน เข้าร่วมโครงการฯ

          
โดยวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 กรมยุทธบริการทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้