23 กรกฎาคม 2559 พิธีปิดโครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" โดยมี นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นประธานในพิธี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา มหาราชินี วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยตลอดการดำเนินโครงการฯ กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การสนับสนุนวิทยาการบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม

ปิดหน้านี้