21 กรกฎาคม 2559 กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การสนับสนุนวิทยาการบรรยายให้ความรู้ แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในโครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" โดยมี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา มหาราชินี วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปิดหน้านี้