3 กรกฎาคม 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหารดำเนินการ "โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปี 59 รุ่นที่ 2 " มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน โดย พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"ความสามัคคีกับความมั่นคงของชาติ " ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้