17 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิด"โครงการอาชีวจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559" โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 300 คน ผลการเเสดงความคิดเห็นของเยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เยาวชนรับรู้เข้าใจอย่างดีจากการเรียนรู้ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขและสิ่งมอมเมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้