6 มิถุนายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง จัดการฝึกอบรมเยาวชน ในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกรัก เทิดทูนสถาบันเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 มิถุนายน 2559 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ เป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ และมีนักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ร่วมเข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้