28 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียนและการเรียนการสอน ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความเป็นผู้นำ ความสนุกสนานภายนอกห้องเรียน จากนั้นได้รับการอบรมเรื่องพระคุณของบิดามารดา เพื่อให้เยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้