27 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยนำเยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร จังหวัดปทุมธานี
          เยาวชนได้ชมพิพิธภัณฑ์การเกษตร ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร รับชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่เป็นพืชเศษฐกิจ หลังจากนั้นเยาวชน ได้ทดลองการทำนาข้าวโดยวิธีการดำนา และนาโยน เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการทำนาของชาวนา และเห็นคุณค่าของข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นทั้งอาหารหลักและสินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิดหน้านี้