26 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้


- ทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์เบื้องต้น และดาราศาตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์คลอง 6


- ทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ วีรชนของไทย และเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นจอมทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ


- ทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ งานในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

ปิดหน้านี้