22 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
          
หลังจากนั้นได้นำเยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของบูรพกษัตริย์ไทย ที่ทรงมีต่อคนไทยและแผ่นดินไทย ตลอดจนส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ

ปิดหน้านี้