20 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งฝึกความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมีพระปลัดบัณฑิตอินทเมธี จากวัดสังข์กระจายวรวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะวัยใส" ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้