19 เมษายน 2559 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
          วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นในบุคลิกภาพ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขและสิ่งมอมเมา

ปิดหน้านี้