2 เมษายน 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทศพิธราชธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่สามเณร และศีลจาริณี ที่เข้าร่วม "โครงการบวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท-ศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ปิดหน้านี้